TIẾN SĨ VŨ XUÂN HƯỚNG

  I. THÔNG TIN CHUNG

 Họ và tên: VŨ XUÂN HƯỚNG

 Trưởng khoa - Khoa Ngoại ngữ & Khoa học xã hội, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

 II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 Tiến sĩ Chuyên ngành Tâm lý học và Sư phạm

 III. Kinh nghiệm làm việc
  1. 07/2021- nay: Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Khoa học Xã hội, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu

  2. 4/2021 - 07/2021: Phó phòng Đảm bảo chất lượng & hợp tác quốc tế, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu

  3. 11/2019-4/2021: Giám đốc công ty Professional Heart và công ty Happy life Retreat, TP. HCM

  4. 10/2016- 15/11/2019: Giảng viên, Tham vấn Tâm lý - Giáo dục tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP. HCM

  5. 07/2016 - 10/2016: Quản lý các Đề án ngoài trường và Tuyển dụng chuyên gia Quốc tế cho Đại học Tôn Đức Thắng

  6. 01/2016 - 07/2016: Giảng viên, Trưởng Khoa Tiểu học-Mầm non, Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau

  7. 09/2015 - 12/2015: Giảng viên, Phó tổ trưởng tổ Mác - Lênin & Tâm lý - Giáo dục, Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau

  8. 02/2012 - 09/2015: Chuyên gia giải pháp khách hàng cho Telstra tại Stellar, Wollongong, Úc

  9. 2008 - 2010: Giảng viên, Phó tổ trưởng tổ Mác - Lênin & Tâm lý - Giáo dục, Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau

  10. 2000-2008: Giảng viên Tâm lý - Giáo dục, Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau

 

  

Copyright © 2019 by HDCODE
0888 90 80 69