Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục có chức năng nghiên cứu và ứng dụng thành tựu Khoa học Tâm lý, Giáo dục và những Khoa học khác có liên quan nhằm phục vụ cho hoạt động tham vấn tâm lý và bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho thế hệ trẻ; cung cấp dịch vụ như tham vấn về tâm lý, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ; chuyển giao khoa học; triển khai những dịch vụ khác cho những đối tượng đặc biệt; liên kết hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

 NHIỆM VỤ

1. NGHIÊN CỨU:

 • Nghiên cứu về những biến đổi tâm, sinh lý ở lứa tuổi học đường và một vài lứa tuổi khác trong bối cảnh thời đại mới.
 • Nghiên cứu về kỹ năng nói chung, kỹ năng sống, kỹ năng mềm cần hình thành và phát triển ở lứa tuổi học đường nói riêng.
 • Nghiên cứu về những biến đổi tâm, sinh lý ở lứa tuổi học đường và một vài nhóm đối tượng khác trong bối cảnh thời đại mới.

2. CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

 • Tham vấn tâm lý tuổi học đường (khủng hoảng lứa tuổi, tâm sinh lý tuổi dậy thì, hành vi lệch chuẩn...), tham vấn tâm lý về tiền hôn nhân, về sức khoẻ sinh sản cho các đối tượng thuộc lứa tuổi vị thành niên và thanh thiếu niên. Tham vấn tâm lý cho phụ nữ sau sinh.
 • Bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh thiếu niên (kỹ năng sinh tồn, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy, kỹ năng định hướng, hướng nghiệp và lập nghiệp...).
 • Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho mọi đối tượng có nhu cầu (kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo và khám phá bản thân, kỹ năng ứng phó căng thẳng...)
 • Tham vấn cho các tổ chức, trường học xây dựng chương trình về kỹ năng sống, kỹ năng mềm để bồi dưỡng cho học sinh, thanh thiếu niên nhằm nâng cao giá trị sống. Chuyển giao các chương trình có liên quan.
 • Biên soạn, in ấn tài liệu phổ biến kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn... về kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho mọi lứa tuổi có nhu cầu.
 • Tổ chức các chương trình bồi dưỡng thế hệ trẻ, để tiếp nối thực hiện công tác Tâm lý và Kỹ năng mềm thông qua 02 chương trình: Đào tạo trở thành Chuyên viên tham vấn tâm lý hoặc Giảng viên Kỹ năng mềm.

3. LIÊN KẾT - HỢP TÁC:

 • Liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước chuyển giao chương trình về tâm lý, giáo dục các kỹ năng.
 • Liên kết với các trường học trong lĩnh vực tư vấn tâm lý tuổi học đường.
 • Liên kết với các trường Phổ thông, các trường Đại học, Viện Nghiên cứu trong lĩnh vực tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho thanh, thiếu niên.
 • Liên kết với các cơ sở, bệnh viện trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tinh thần.

4. QUẢN LÝ ĐƠN VỊ:

 • Xây dựng và ban hành qui chế hoạt động của Viện phù hợp với qui chế dân chủ do Nhà nước ban hành.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị; xây dựng biên chế, tiền lương; quản lý tài chính, vật tư thiết bị của Viện theo qui định của Nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Viện, từng bước hạch toán thu, chi theo qui định của pháp luật.
 • Triển khai các dịch vụ thuộc lĩnh vực của Viện, phát triển các dự án trong nước và quốc tế để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô trên toàn quốc và thế giới.
Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069