TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ MINH

  I. THÔNG TIN CHUNG

 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

 Giảng viên Phân viện Học viện Hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh

 II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 Tiến sĩ Tâm lý học

 III. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

   1. Sách Kỹ năng làm cha mę ( thành viên). Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố HCM, năm 2013.

    2. Nguyễn Thị Minh (2014), Cách thức giảii quyết XDTL giữa vợ và chồng trong các gia đình trí thức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số tháng      9/2014, tr.83-92.

    3. Nguyễn Thị Minh (2014), XDTL giữa vợ và chồng ở các lĩnh vực trong các gia đình trí thức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số tháng               10/2014.

    4. Nguyễn Thị Minh ( 2014), Một số biểu hiện tâm lý trong XĐTL giữa vợ và chồng ở các gia đình nữ trí thức, Hội thảo về " Nữ trí thức trong sự nghiệp đất nước",              tháng 3/ 2014.

     5. Thành viên đề tài cấp cơ sở "Nhận thức của phụ huynh về trí tuệ xã hội", Chủ nhiệm đề tài TS Huỳnh Văn Sơn, năm 2013.

     6. Nguyễn Thị Minh ( 2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến xung đột tâm lý giữa vợ và chồng trong cac gia đình trí thức, Tạp chí Tâm lý học xã hội ,tháng 5/2018.

     7. Nguyễn Thị Minh, Nhu cầu tham vấn tâm lý cùa sinh viên trường đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ 2018, trường đại học Công Nghệ thành phố HCM ISBN 978-604 -67-1082 - 0.

      8. “Tác động nguồn trợ giúp xã hội đến mức độ Stress ở công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Lác Việt Nam”, bài viết đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ 2019, NXB Khoa học và kỹ thuật, chỉ số ISBN 978 — 604 — 67- 1299 - 2.

     9. Bài viết đồng 2 tác giả “Cách ứng phó của Stress của công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Lác Việt Nam”, bài viết đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học       công nghệ 2019, NXB Khoa học và kỹ thuật, chỉ sốISBN 978 — 604 — 67- 1299 -2

     10. Đồng tác 3 tác giả “Các tác nhân gây Stress ở công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Lác Viet Nam”, bài viết đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học công       nghệ 2019, NXB Khoa học và kỹ thuật, chỉ số ISBN 978 — 604 — 67- 1299 -2.

 

 

 

Copyright © 2019 by HDCODE
0888 90 80 69