THẠC SĨ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

  I. THÔNG TIN CHUNG

  Họ và Tên: Nguyễn Thị Bích Thủy

  Giảng viên trường Đại học Văn Hiến

  II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học

  III. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

 1. Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Văn Hiến, Tạp chí Khoa học Đại học   Văn Hiến, 2016

 2. Động cơ phạm tội của trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tại trường Giáo dưỡng số     5, Long An, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến, 2017

  3. Nhu cầu tình cảm của trẻ mồ côi ở một số mái ấm tại TP.HCM, Hội thảo khoa học   quốc gia về Khoa học Giáo dục và Xã hội, 2017

  4. Hành vi gây hấn của trẻ vị thành niên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn   TP.HCM, Tạp chí Tâm lý học xã hội, 2019

Copyright © 2019 by HDCODE
088 8307 069