THẠC SĨ HOÀNG BẢO TRƯỜNG

 

 I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: HOÀNG BẢO TRƯỜNG 

 Giảng viên công tác xã hội

 II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 Thạc sĩ Chuyên ngành Công tác xã hội

 III. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

 1. Tên đề tài: Công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ rối loạn học tập ở tuổi mầm non

 - Chức trách: Chủ nhiệm

 - Cấp nghiên cứu: Luận văn Thạc sĩ

 - Thời gian thực hiện: 2016 – 2017

 2. Tên đề tài: Mô hình công tác xã hội trong hoạt đọng phòng ngừa và can thiệp trẻ rối loạn ngôn ngữ từ 3-6 tuổi

 - Chức trách: Chủ nhiệm

 - Cấp nghiên cứu: Cấp trường

 - Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

 3. Tên đề tài: Quản lý trường hợp đối với học sinh rối loạn học tập ở tuổi mầm non

 - Chức trách: Chủ nhiệm

 - Cấp nghiên cứu: 2019 – 2020

 - Thời gian thực hiện: Cấp Phân hiệu

4. Tên đề tài: Đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp từ thực tiễn tỉnh Vũng Tàu

- Chức trách: Thành viên

- Cấp nghiên cứu: Cấp phân hiệu

- Thời gian thực hiện: 2020 - 2021

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1.Tên công trình: Nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên công tác xã hội từ góc nhìn đánh giá năng lực nhân viên dự án phát triển cộng đồng  - tổ chức N.G.O tại Việt Nam, công bố năm 2018 trên Tạp chí Kỷ yếu khoa học.

2. Tên công trình: Tâm lý học đường – Một định hướng cần quan tâm trong chương trình đào tạo ngành tâm lý, công bố năm 2019 trên Tạp chi Kỷ yếu khoa học.

3. Tên công trình: Thực trạng trẻ khó khăn học tập ở  tuổi mầm non tại Việt Nam, công bố năm 2020 trên Tạp chí Con số & Sự kiện.

4. Tên công trình: Chức năng công tác xã hội đối với tình trạng nghiện game online của học sinh trong học đường, công bố năm 2020 trên Tạp chí Kỷ yếu khoa học.

5. Tên công trình: Kinh nghiệm xây dựng mạng lưới thực hành công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, cônh bố năm 2021 trên Tạp

 chí Kỷ yếu khoa học.

 

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069