NGHIÊN CỨU SINH LÊ THẾ HIỂN

   I. THÔNG TIN CHUNG

   Họ Và Tên: LÊ THẾ HIỂN

   Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

   II. TRÌNH ĐỘ HOC VẤN

   Nghiên cứu sinh chuyên ngành Châu Á học

   Lĩnh vực nghiên cứu anh quan tâm và đã từng tham gia một số hội thảo khoa học về: quản trị du lịch, Cộng đồng ASEAN, văn hóa - ngôn ngữ quốc tế, toàn cầu hóa và hội nhập, bản sắc văn hóa Việt Nam.

 

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069